Informace o zpracování osobních údajů pro zákazníky

1. Základní ustanovení

  1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Lubomír Vrzal IČO: 67545963 se sídlem Čechočovice 99, 675 22 (dále jen: „správce“).

  2. Kontaktní údaje správce jsou

adresa: Zelený Drak V.Nezvala 72/48 674 01 Třebíč
email: info@zelenydrak.cz
telefon: +420 608 678 888
  1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

  2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
  1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

  2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

3. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
  1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

  • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

  • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

  • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

  • Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů detailněji:

  • Zákonný důvod Účel Údaje Zdroj údajů Zpracovatelé
   Plnění smlouvy

   Vyřízení objednávky

   Osobní údaje klientů (kontantní údaje, bydliště) a informace o objednaném zboží

   Objednávkový formulář

   Subdodavatelé, mailingové služby, cloudová úložiště, přepravní společnosti, platební brány

   Plnění smlouvy

   Odpověď na zprávu zaslanou přes kontaktní formulář

   Kontaktní údaje klientů

   Kontaktní formulář, e-mailová komunikace

   Subdodavatelé, mailingové služby

   Plnění smlouvy

   Vedení účetnictví

   Osobní údaje klientů (kontantní údaje, bydliště) a informace o objednaném zboží

   Faktury

   Účetní firma

   Oprávněný zájem

   Poskytnutí e-mailu službě třetí strany pro získání recenze

   E-mailová adresa a informace o objednaném zboží

   Objednávkový formulář

   Heureka.cz

   Oprávněný zájem

   Poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů)

   Kontaktní údaje klientů

   Informace z objednávek

   Mailingové služby, subdodavatelé

   Oprávněný zájem

   Běžná analýza návštěvnosti, odhalování chyb serveru a prevence podvodů a útoků na server

   Pseudoanonymizované identifikátory registrovaných uživatelů jako UserID, IP adresy

   Pohyb uživatele na webu, registrace a vytvoření anonymizovaného ID uživatele, zobrazení stránky s chybou

   Google Analytics, webhostingové služby

   Souhlas

   Marketing a propagace webu

   E-maily, jména potenciálních zákazníků, IP adresy a další technické identifkátory

   Formulář pro newsletter, registrační formulář

   Webhostingová společnost a služby pro rozesílání e-mailů

   Souhlas

   Zveřejnění recenze zákazníka nebo dotazu k produktu

   Jméno zákazníka a e-mailová adresa

   E-mailová komunikace a formulář na webu

   Cloudová úložiště, mailingové služby

  1. Účelem zpracování osobních údajů je

  • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

  • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

  1. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

4. Doba uchovávání údajů
  1. Správce uchovává osobní údaje

  • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu).

  • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10. let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

  1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

5. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
  1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

  • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

  • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,

  • zajišťující marketingové služby.

  1. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci..

6. Vaše práva
  1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

  • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. I těchto podmínek.

  1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

   Budeme však rádi, pokud budete přešlapy řešit nejprve s námi. Vždy nás můžete snadno kontaktovat prostřednictvím našeho kontaktního formuláře nebo prostřednictvím naší infolinky na tel. čísle +420 608 678 888.

7. Podmínky zabezpečení osobních údajů
  1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

  2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

  3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

8. Osobní údaje osob mladší 16-let
  1. Náš internetový obchod není určen pro děti mladší 16-let. Osoba mladší 16-let může náš internetový obchod používat pouze, pokud k tomu udělí souhlas jeho zákonný zástupce (rodič, nebo poručník).

9. Závěrečná ustanovení
  1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

  2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

  3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.